پژوهشكده فناوری های نو- نانو و ریزفناوری
گروه پژوهشی نانو و ریزفناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 

گروه نانو و ریزفناوری - پژوهشکده فناوری های نو

 رئیس گروه : 

دکتر سعیده مزینانی

پژوهشکده فناوریهای نو


رایانامه:  s.mazinaniaut.ac.ir

 اعضا : 

دکتر دکتر علی­ اکبر قره ­آقاجی

دانشکده مهندسی نساجی


رایانامه:  aghajiaut.ac.ir

دکتر فرهاد شریف  

دانشکده مهندسی پلیمر


رایانامه:  sharifaut.ac.ir

دکتر داود حق ­شناس فتمه ­سری

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی


رایانامه:  dahafaaut.ac.ir

دکتر کاوه میرعباس­ زاده

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی


رایانامه:  mirabbasaut.ac.ir

دکتر محسن گرجی

استاد پژوهشگر همکار


رایانامه:  

 اولویت­ ها: 
  • ساخت ادوات نانویی با هدف کاربردهای بیوتکنولوژیک از جمله انواع نانوزیست حسگرها
  • سنتز و تجاری­ سازی انواع نانوذرات پرکاربرد
  • نانومحاسبات و توسعه نرم ­افزارهای کاربردی
  • توسعه و تجاری­ سازی انواع نانوکامپوزیت­های پلیمری؛ هیدروژل­ها و منسوجات فنی نانویی

 آزمایشگاه ­ها: 
  • آزمایشگاه نانوفناوری
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده فناوری های نو:
http://aut.ac.ir/find-36.4420.8851.fa.html
برگشت به اصل مطلب