پژوهشكده فناوری های نو- چشم انداز
چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/2 | 
 
راه اندازی هسته های فناور با مشارکت بخش های دولتی و خصوصی
 در راستای تجاری سازی طرح های دانشگاهی و پیاده سازی اقتصادی دانش بنیان در کشور
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده فناوری های نو:
http://aut.ac.ir/find-36.4408.8736.fa.html
برگشت به اصل مطلب