موسسین و روسای پژوهشکده از بدو تاسیس تا کنون

دکتر مهناز شمشیرساز
عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوریهای نو
ریاست فعلی پژوهشکده از مرداد 97 تاکنون
shamshir@aut.ac.ir
64545191
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
ریاست پژوهشکده، از خرداد ماه 96 تا مرداد 97
ahmadin@aut.ac.ir
دکتر فرشاد برازنده
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
ریاست  پژوهشکده، از خرداد ماه 94 خرداد 96
fbarazandeh@aut.ac.ir
66402044
دکتر مجتبی صدیقی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
ریاست پژوهشکده، از مهر ماه 91 تا خرداد ماه 94
mojtaba@aut.ac.ir
64543448
دکتر سید مهدی رضاعی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
ریاست پژوهشکده، از تیر ماه 83 تا مهر ماه 91
smrezaei@aut.ac.ir
64543445
دکتر امیر عبدالله
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
ریاست پژوهشکده، از دی ماه 81 تا تیر ماه 83
amirah@aut.ac.ir
64543446
دکتر محسن بهرامی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
ریاست پژوهشکده، از ابتدای تاسیس مرکز تا دی ماه 81
mbahrami@aut.ac.ir
64543457